Aangesloten handelaar

Slagerij Jelle
Rijselstraat 139
8820 Torhout
BE0738782979
/slagerijjelle

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eindgebruikers

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in Localtomorrow NV, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, België (BTW BE0760681720), hierna ‘Localtomorrow’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van Localtomorrow zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

DIENSTEN

Localtomorrow biedt met haar Diensten een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen de bij haar aangesloten handelaars en eindgebruikers aan. Via de Diensten kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen bij en optioneel onmiddellijk betalen aan de aangesloten handelaars. Localtomorrow treedt hierbij noch partij, noch als bemiddelaar op, maar stelt de aangesloten handelaars en eindgebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

REGISTRATIE

Elke eindgebruiker die onze Diensten wil gebruiken, dient zich hiervoor te registreren. Het registratieformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Door de registratie op onze Diensten bevestig je ook 16 jaar of ouder te zijn. Localtomorrow behoudt zich het recht om de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de registratie ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie. De overeenkomst tussen Localtomorrow en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door Localtomorrow, in de regel per e-mail of door toegang tot haar Diensten te verlenen.

De eindgebruiker verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze Diensten aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de eindgebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze Diensten opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de eindgebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zou kunnen voordoen, dient hij Localtomorrow hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Het is de eindgebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of aangesloten handelaars aan te melden. De eindgebruiker engageert zich om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen.

VERZAKINGSRECHT

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door de aangesloten handelaar werd goedgekeurd. De aangesloten handelaar behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker tot stand, met uitzondering van Dranken, conserven, koffie en kruiden waarop een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen van toepassing is dat kan uitgeoefend worden door de aangesloten handelaar te contacteren via de contactgegevens beschikbaar op hun pagina. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met de betreffende aangesloten handelaar.

De aangesloten handelaar heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

AFHALING/LEVERING VAN JOUW AANKOOP

De plaats van afhaling betreft de winkel waarbij je jouw bestelling hebt geplaatst. De plaats van levering betreft het leveringsadres dat je tijdens het bestellen hebt ingegeven. Localtomorrow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bestellingen die niet werden behandeld door de handelaars in kwestie. De aangesloten handelaars blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig bereiden en aanbieden/leveren van jouw bestelling.

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan de aangesloten handelaar en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker.

De aangesloten handelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn).

De aangesloten handelaar is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de eindgebruiker of zijn aangestelde.

PRIJZEN EN BETALEN

De prijzen zichtbaar via onze Diensten zijn van toepassing. Enkel in geval van ‘richtprijzen’ kan de effectieve kostprijs nog afwijken in de winkel (bv.: bij producten met een prijs per kilogram). Het is de verantwoordelijkheid van de aangesloten handelaar om richtprijzen te signaleren. Indien hij dit doet via de functie ‘Richtprijs’ op onze Diensten, wordt de eindgebruiker automatisch meerdere malen op het richtprijsstatuut gewezen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is de verantwoordelijkheid van de aangesloten handelaar om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan de aangesloten handelaar worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd, tenzij de eindgebruiker heeft gekozen om niet online te betalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle rechten op de software van Localtomorrow inclusief handelsnaam, merknaam, logo, vormgeving, lay-out, programmatiecode, concept, werkwijze, ...(zonder limitatief te zijn) van Localtomorrow blijft ten alle tijde eigendom van Localtomorrow en wordt nooit overgedragen op de eindgebruiker. De auteursrechten op de foto’s die worden gefotografeerd door de Localtomorrow-fotograaf blijven eigendom van Localtomorrow. De eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Diensten te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

INFORMATIE

De aangesloten handelaar is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel jouw keuze als eindgebruiker te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm. Localtomorrow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op de pagina’s van haar aangesloten handelaars.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan Localtomorrow NV, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer +32 491.36.36.28. Per e-mail zijn wij bereikbaar via info@slagersonline.be.

Alle persoonlijke gegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze Diensten worden met de nodige zorg en als een goede huisvader behandeld. Meer info over ons privacybeleid vind je hier.

Wij maken gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Meer info over ons cookiebeleid vind je hier.

Algemene voorwaarden Aangesloten handelaars

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in Localtomorrow NV, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, België (BTW BE0760681720), hierna ‘Localtomorrow’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van Localtomorrow zijn deze algemene voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden voor de eindgebruikers, van toepassing.

DIENSTEN

Localtomorrow biedt met haar Diensten een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen de bij haar aangesloten handelaars en eindgebruikers aan. Via de Diensten kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen bij en optioneel onmiddellijk betalen aan de aangesloten handelaars. Localtomorrow treedt hierbij noch partij, noch als bemiddelaar op, maar stelt de aangesloten handelaars en eindgebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

INSTAPVOORWAARDEN

Als handelaar kan je jouw zaak te allen tijde registreren op onze Diensten. Localtomorrow behoudt zich het recht om de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de registratie ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie. Vanaf registratie kan je onmiddellijk jouw eigen pagina en webshop aanmaken. Je kan 15 dagen lang gratis gebruiken van onze Diensten. Vanaf dag 15 ontvang je jouw eerste factuur voor twaalf maanden, ongeacht of jouw website reeds afgewerkt is of niet. De overeenkomst tussen Localtomorrow en de aangesloten handelaar aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door Localtomorrow, in de regel per e-mail of door toegang tot de website te verlenen. De eerste factuur geldt ook als bevestiging van de ingang van de overeenkomst, die in dezelfde week wordt opgestuurd ter ondertekening. Bij het online komen krijg je ook het gekozen promotiepakket toegestuurd.

De aangesloten handelaar verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze Diensten aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de aangesloten handelaar kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze Diensten opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de aangesloten handelaar of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zou kunnen voordoen, dient hij Localtomorrow hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Het is de aangesloten handelaar of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of aangesloten handelaars aan te melden. De aangesloten handelaar zegt toe dat hij zijn wachtwoord regelmatig zal wijzigen.

FACTURATIE

Facturen van Localtomorrow dienen binnen de 30 dagen betaald te worden, tenzij anders vermeld op de factuur. Er wordt enkel een forfaitair, maandelijks bedrag aangerekend. Kosten voor updates zullen niet worden aangerekend. Indien er specifiek voor jouw zaak aanpassingen moeten komen zal er een offerte worden opgemaakt. Standaard wordt met domiciliëring gewerkt.

Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zal je – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 2% per maand achterstand. Een gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door Localtomorrow betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 20% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro (excl. BTW) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van Localtomorrow om een hogere vergoeding te eisen.

Verder behoudt Localtomorrow zich het recht voor om de website of webpagina offline te halen bij laattijdige betaling van de factuur totdat ze de feitelijke en volledige betaling heeft ontvangen.

UITSTAPVOORWAARDEN

Na het verstrijken van de initiële duur wordt de overeenkomst stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende verlengperiodes van 12 maanden, tenzij één der partijen zich per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, verzonden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële periode of een verlengperiode, verzet tegen een stilzwijgende vernieuwing, in welk geval de overeenkomst eindigt op het einde van de lopende periode. De betreffende pagina wordt vervolgens automatisch offline gehaald. Alle gegevens worden dan gewist.

VERZAKINGSRECHT

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door de aangesloten handelaar werd goedgekeurd. De aangesloten handelaar behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschikt de eindgebruiker dus niet langer over het recht om van zijn aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker tot stand. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met de betreffende aangesloten handelaar.

De aangesloten handelaar heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

RELATIE MET DE CONSUMENT

De overeenkomst tussen Localtomorrow en de aangesloten handelaar roept enkel rechten en plichten in het leven met betrekking tot Localtomorrow en de aangesloten handelaar. Localtomorrow kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die voortvloeien uit de relatie tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker. De aangesloten handelaar draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid over het beheer van zijn webwinkel via de Diensten van Localtomorrow. Localtomorrow kan ook, met uitzondering in geval van opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of gederfde winsten, werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief nalatigheid) die voortvloeien uit het gebruik van haar Diensten. De aangesloten handelaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig bereiden en aanbieden/leveren van de bestelling.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle rechten op de software van Localtomorrow inclusief handelsnaam, merknaam, logo, vormgeving, lay-out, programmatiecode, concept, werkwijze, ...(zonder limitatief te zijn) van Localtomorrow blijft ten alle tijde eigendom van Localtomorrow en wordt nooit overgedragen op de aangesloten handelaar. De auteursrechten op de foto’s die worden gefotografeerd door de Localtomorrow-fotograaf blijven eigendom van Localtomorrow. Alle informatie van de aangesloten handelaar die nodig is om zijn webwinkel te kunnen uitbaten en die aan Localtomorrow is overgedragen (zoals handelsnaam, openingsuren, productlijsten, ...) zijn eigendom van de aangesloten handelaar. Partijen zullen tijdens en na de uitvoering van deze overeenkomst steeds alle eigendommen behorend aan een desbetreffende partij tot deze overeenkomst als vertrouwelijk behandelen behalve in uitzonderingen door de wet bepaald, in geval van overmachtsituatie uit force majeur of wanneer deze reeds bekend was aan de andere partij voor het sluiten van deze overeenkomst of wanneer deze deel uitmaakt van het publieke domein.

INFORMATIE

De aangesloten handelaar is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is. Localtomorrow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op de pagina’s van de aangesloten handelaar.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan Localtomorrow NV, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer +32 491.36.36.28. Per e-mail zijn wij bereikbaar via info@slagersonline.be.